• (+48) 886 824 293
  • office@tibethouse.pl

Sam Dżub

Fundacja Sam Dżub Ling

Idea założenia Fundacji Sam Dżub Ling (miejsce samospełniających się życzeń) powstała w 2006 roku, kiedy to osoby działające i wspomagające Tibet House Acala postanowiły w szerszym stopniu zająć się wymierną pomocą dla Tybetu i dla Tybetańczyków nie tylko w Polsce ale i poza Jej granicami. Dlatego w czerwcu 2007 roku przed notariuszem Markiem Płaska w Warszawie stawili się Fundatorzy, deklarując tym samym swoją chęć działania w tym kierunku. Osobowość prawną Fundacja uzyskała poprzez wpis i rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 czerwca 2008 r. pod numerem 0000304370. Otrzymaliśmy też nr identyfikacyjny REGON: 141665411. NIP: 7010411731.
Na temat celów i założeń Fundacji można przeczytać w Statucie Fundacji.

Celami naszej Fundacji jest:
1 – gromadzenie środków finansowych i materialnych w celu wspierania tradycji i kultury tybetańskiej oraz dziedzictwa tybetańskiego
2 – inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz pomocy edukacyjnej, socjalnej i medycznej dla Tybetańczyków w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami
3 – prowadzenie działalności edukacyjnej na temat Tybetu, jego kultury i tradycji oraz religii w Rzeczpospolitej Polskiej
4 – tworzenie ośrodków kultury tybetańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej i poza Jej granicami
5 – tworzenie biblioteki tybetańskiej oraz wydawanie dzieł literatury tybetańskiej
6 – wszelkie inne działania charytatywne na rzecz społeczności tybetańskich
7 – prowadzenie działalności edukacyjnej i pomocowej w zakresie medycznym
8 – wspieranie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych
9 – organizowanie przedsięwzięć służących prezentowaniu i krzewieniu kultury i tradycji oraz religii tybetańskiej
10 – prowadzenie działalności wydawniczej
11 – tworzenie tybetańskich placówek oświatowych i kulturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych i materialnych
2) organizację spotkań, wykładów, koncertów i prezentację filmów o tematyce tybetańskiej
3) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą
4) współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
5) tworzenie tybetańskich placówek oświatowych, kulturalnych i medycznych w Polsce i poza Jej granicami
6) współpracę z firmami i instytucjami zainteresowanymi współdziałaniem w zakresie realizowanych przez Fundację celów
7) działania charytatywne na rzecz społeczności tybetańskich

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

W związku z realizacją naszych celów statutowych organizujemy m.in. koncerty, ceremonie sypania mandali, wykłady, z których dochód przeznaczony jest pomoc zdrowotną i edukacyjną dla Tybetańczyków nie tylko jednej z wiosek położonych w prowincji Sichuan w Tybecie (Golok Toe) ale także pomoc dla małych mnichów, którzy corocznie przychodzą na piechotę z Tybetu do klasztorów w Indiach.

Przez kilka lat staraliśmy się pomóc w Golok Toe przede wszystkim w ochronie zdrowia ale także w edukacji dzieci. Trzeba podkreślić, że olbrzymim problemem na tamtym terenie jest zapadalność na gruźlicę, wirusowe zapalenie wątroby, choroby pasożytnicze etc. Najbliższy szpital położony jest około 200 km od wioski i co trzeba podkreślić jest płatny. Każda usługa medyczna jest tam płatna, co oznacza, że przy braku pieniędzy są Oni skazani na śmierć lub poważne komplikacje zdrowotne. Zamierzamy dlatego zgromadzić fundusze na stworzenie w tej wsi przychodni lekarskiej z małym oddziałem szpitalnym oraz zakup samochodu do przewozu chorych do szpitala. Naszym marzeniem jest również pomóc w większym zakresie w edukacji dzieci aby miały one równy start ze swoimi rówieśnikami w innych krajach. W ramach tej grupy zagadnień zapraszamy do Polski dzieci, które uczą się w Społecznym Gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22. Chcielibyśmy także zachęcić Państwa do fundowania stypendiów dla
konkretnych dzieci, które mogłyby się kształcić w szkołach miejscowych. Kształcenie jednego dziecka przez rok w szkole w mieście, wraz z internatem i wyżywieniem to koszt rzędu 5 tys. zł. Co oznacza miesięcznie kwotę 500 zł.

Kolejne zagadnienie, którym chcielibyśmy się zająć dotyczy pomocy dla kobiet. W związku z tym, że nie ma tam wodociągów i kanalizacji, wodę do gotowania bierze się z rzeki. Tu chcielibyśmy zakupić dla kobiet z tej wioski sprzęt agd.
Innym ważnym zagadnieniem, którym powinno się zająć na tym terenie w kontekście ochrony zdrowia to opieka weterynaryjna. Opracowanie programu opieki nad zwierzętami znacznie zmniejszyłoby zapadalność na choroby pasożytnicze.

Zachęcamy wszystkie osoby, organizacje i Fundacje, którym bliska jest idea niesienia pomocy do współpracy z nami i do wspierania naszych działań zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej.
Konto bankowe:
Fundacja Sam Dżub Ling, Warszawa 87 1050 1038 1000 0023 3660 7243

Zaproszone do Polski przez Fundację dzieci z okolic Lithangu w trakcie swoich spotkań. Wszystkie dziewczynki dzielnie uczą się w warszawskich szkołach i pracują nad rozwijaniem swoich umiejętności artystycznych oraz sportowych: